Databeskyttelse - Information til kunderne

Pelican Self Storage Group, ("Pelican Self Storage", "vi" eller "os") kan til enhver tid opbevare oplysninger om private enkeltpersoner og anvende sådanne oplysninger til forskellige formål. Disse informationer er rettet til alle enkeltpersoner, eksempelvis kunder, som anvender Pelican Self Storages ydelser og produkter. Oplysninger om enkeltpersoner kaldes "personoplysninger".

Hvilke former for personoplysninger opbevares og anvendes af Pelican Self Storage?
Vi modtager personoplysninger fra enkeltpersoner og fra andre kilder, og oplysningerne inddeles i store træk i de følgende kategorier:

identifikationsoplysninger såsom navn, adresse, bankkontooplysninger, cpr-nummer,
kontaktdetaljer såsom emailadresse, tlf.nr.,
ydelses-og produktoplysninger såsom oplysninger om de ydelser eller produkter, der er købt eller anvendt af en person,
kommunikationsdetaljer såsom kundeforespørgsler,
segmentdetaljer såsom hvorfor en kunde har brug for en opbevaringsenhed

Hvorfor opbevarer vi personoplysninger?
Vi anvender visse grundlæggende personoplysninger til at kunne levere produkter og ydelser til enkeltpersoner. Når vi markedsfører vores produkter, kan vi ligeledes anvende personoplysninger til distributionsformål.

Hvad er vores berettigelse til at opbevare og anvende personoplysninger?
Vi kan anvende personoplysninger, såfremt der foreligger en aftale. Hvis en person eksempelvis køber en ydelse eller et produkt hos Pelican Self Storage, anvendes personens kontaktdetaljer eventuelt til behandling af betalingen eller til levering af produktet. I visse tilfælde indhenter vi forudgående samtykke til at anvende personoplysninger. Enkeltpersoner kan til enhver tid tilbagetrække deres samtykke til indhentelse, anvendelse eller videregivelse eller anden behandling af deres personoplysninger. Vi kan i visse tilfælde anvende personoplysninger til iagttagelse af lovmæssige forpligtelser, som Pelican Self Storage er underlagt, eller såfremt Pelican Self Storage har en legitim interesse, som begrunder anvendelsen af personoplysninger til et specifikt formål.

Adgang til personoplysninger af andre end Pelican Self Storage
Vi kan antage andre parter til levering af it, logistik og anden administrativ support (fx parter som leverer distributionsydelser eller software-/it-support). Disse parter kan få adgang til personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for at de kan levere den pågældende ydelse.

Vi kan udlevere visse personoplysninger til transport/logistikvirksomheder med henblik på levering.
Vi kan til enhver tid udlevere personoplysninger mellem selskaberne i Pelican Self Storage-koncernen, såfremt dette er påkrævet for at sikre iagttagelse af lovkrav eller for at svare på forespørgsler fra myndighederne.

Personoplysninger kan udleveres til parter, som befinder sig uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). I sådanne tilfælde sikrer vi, at personoplysningerne er underlagt foranstaltninger, som giver det samme beskyttelsesniveau, som ydes af persondatalovgivningen i EU (fx EU's persondataforordning, GDPR).

Hvor længe opbevares personoplysninger?
Personoplysninger opbevares af Pelican Self Storage eller af andre parter på vores vegne, dog kun så længe det er nødvendigt til opfyldelse af vores forpligtelser, og kun så længe det er nødvendigt for at opnå de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. Personoplysningerne fjernes fra vores registre eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige. Personoplysninger i kontrakter, kommunikation og forretningsskrivelser kan være underlagt lovmæssige opbevaringskrav, som kan fordre opbevaring i op til 10 år. Andre personoplysninger slettes i princippet senest to år efter den seneste interaktion og forretningsmæssige kontakt med enkeltpersonen. Længere opbevaringsperioder kan gøre sig gældende for back-up-kopiering af personoplysninger af sikkerhedsmæssige grunde. Adgangen til personoplysningerne vil dog være stærkt begrænset.

Tv-overvågning
Der gøres opmærksom på, at såfremt vores butik har et overvågningskamera, kan optagelser af kunden blive lagret. Al tv-overvågning optages udelukkende af sikkerhedsårsager samt til forhindring og opklaring af kriminalitet. For yderligere oplysning om dette kan vi kontaktes via nedenstående kontaktdetaljer.

Hvad er enkeltpersonens rettigheder?
Samtykke, som vi har fået, til at opbevare eller anvende personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Derudover er enkeltpersoner berettiget til:

i. Ret til indsigt: Enkeltpersoner har ret til at spørge os om, hvorvidt vi har personoplysninger om dem, og i så fald at bede om at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har. Vi er ligeledes forpligtet til at svare på spørgsmål om, hvorfor vi anvender personoplysninger, detaljer om hvilke oplysninger vi har, og hvem vi har givet adgang til oplysningerne. Dette er dog ikke en ubetinget rettighed, og andre enkeltpersoners interesser kan begrænse adgangsretten.

ii. Ret til berigtigelse: Vi er forpligtet til på anmodning at rette ukorrekte personoplysninger eller færdiggøre ufuldstændige personoplysninger.

iii. Ret til sletning (retten til at blive glemt): Vi er i nogle situationer forpligtet til at slette personoplysninger på den pågældende persons anmodning.

iv. Retten til begrænsning af behandling: Vi er i nogle situationer forpligtet til at begrænse vores anvendelse af personoplysninger på den pågældende persons anmodning. I sådanne tilfælde kan vi kun anvende oplysningerne til visse begrænsede lovbestemte formål.

v. Retten til dataportabilitet: Enkeltpersoner kan under visse omstændigheder have ret til at modtage deres personoplysninger, hvortil vi har adgang, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format, og sådanne personer kan dernæst have ret til at overføre disse oplysninger til andre enheder uden hindring fra vores side.

vi. Retten til at gøre indsigelse: I nogle tilfælde har enkeltpersoner ret til at gøre indsigelse mod vores anvendelse af deres personoplysninger. Vi kan i så fald blive pålagt at ophøre med anvendelsen af personoplysningerne. Et eksempel på en sådan situation er, hvis personoplysningerne anvendes til markedsførings- og profileringsformål.

Kontakt Pelican Self Storage:
Vi giver gerne yderligere information og svarer på anmodninger om udøvelse af ovennævnte rettigheder. Anmodning kan sendes til Pelican Self Storage på:
GDPR [at] pelicanselfstorage [dot] com

Enkeltpersoner kan ligeledes indgive en klage hos de relevante databeskyttelsesmyndigheder.

Opdateringer til denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger
Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Såfremt vi foretager ændringer i denne meddelelse, informerer vi om disse ændringer ved at offentliggøre den seneste version af meddelelsen på vores website.